© Vesterled 2014
Om Vesterled
Vesterled AS er lokalisert i Haugesund.
Vesterles AS startet sin virksomhet i 1995,
og driver gjennom et ressurssenter hvor ca.
40 familiehjem og ca 30 besøkshjem er
tilknyttet. I tillegg tilrettelegger Vesterled
ulike tiltak for ettervern, arbeidstrening,
skole og annen hjelp. Vi har erfaring og
kompetanse innenfor miljøterapi, veiledning,
familiearbeid og nettverksarbeid.
Vi har som hovedmål å gi barn og ungdom
en god omsorgssituasjon som gir mulighet
for utvikling og identitetsbygging.  Videre
legges det vekt på å endre atferd gjennom
positiv læring og mestring.Familiehjemmene
skal ha god oppdragerkompetanse basert
på metodikk fra anerkjente metoder.
Dette betyr at ungdommens møte med den
enkelte av oss skal stå i sentrum for våre
planer, strategier og handlinger. I dette møtet
skal omsorg og respekt være basert på et ubetinget menneskeverd: Alle mennesker er likeverdige. Det betyr toleranse, forståelse
og respekt for det som er annerledes. Det betyr evne til ærbødighet og ydmykhet, høflighet og god folkeskikk. Dette også i forhold
til språk, kultur og religion. Ungdommen og deres foresatte skal kunne møte oss med trygghet og tillit.
I prinsippet betyr blant annet disse punktene at alt arbeid med ungdommene må ha fokus på ungdommene og nettverkets
ressurser, muligheter og potensial for utvikling. I utredningssammenheng vil dette bety både å se på faktorer som
forklaringsmodell for dagens situasjon og å konkretisere hjelp som vil kunne fremme ungdommens eget potensiale, realisering og
utvikling. Alt arbeid må ta utgangspunkt i mulighet til medvirkning, selvbestemmelse og personlig ansvar for egne handlinger.